Lees onze voorwaarden

Algemene voorwaarden MyCode95

Download onze voorwaarden in PDF

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere cursus, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door MyCode95 (gevestigd te Draadbaan 37, 2352 BM Leiderdorp verder te noemen ‘gebruiker’) te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met ‘de klant’ bedoeld: iedere (rechts)persoon die zich bij of via de gebruiker aanmeldt bij opleidingen.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming, wijziging of annulering opleiding

2.1 Als een opleiding wordt gepubliceerd door een opleider op de website, dient deze opleiding in alle tijden uitgevoerd te worden. Of de opleider moet in onderling overleg met de klant tot een andere oplossing zijn gekomen. Als de klant hier niet mee akkoord gaat, dient de opleiding in alle tijden gegeven te worden.

2.2 Alle aanbiedingen en offertes door de gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn voor de opleiders vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.

2.3 Als de klant heeft betaald, is er een overeenkomst gesloten met MyCode95 en de opleider. Tenzij er sprake is van overmacht, is de klant aangemeld bij de desbetreffende opleiding.

2.4 Als u aangemeld bent voor een opleiding van Code 95 maar vanwege een bepaalde reden niet kunt deelnemen, kunt u zich altijd afmelden. Als u de aanmelding vóór 168 uur (één week) van de cursus annuleert, krijgt u het volledige bedrag teruggestort. Als u zich tussen 168 uur en 24 uur voor aanvang van de cursus afmeldt, krijgt u de helft van het betaalde bedrag teruggestort. Als u zich binnen 24 uur voor de start van de opleiding afmeldt, krijgt u door misgelopen kosten geen geld teruggestort.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.2 De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren.

4. Betaling

4.1 Betaling dient steeds direct plaats te vinden. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.

4.2 Gebruiker is gerechtigd de aanmelding bij opleidingen die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

4.3 Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en die verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

4.4 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

5. Klachten

5.1 Eventuele klachten over een door gebruiker geleverde opleiding, dienen terstond door de klant aan de gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld.

6. Eigendomsvoorbehoud opleider

6.1 Alle door opleider te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van de opleider.

7. Ontbinding en beëindiging met opleider

7.1 Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met de opleider met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of dat dit tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8. Overmacht

8.1 Gebruiker en opleider zijn niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht, worden de verplichtingen van de gebruiker en opleider opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

8.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker en opleider zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land.

9. Aansprakelijkheid opleider

9.1 De opleider is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van de opleider.

9.2 De totale aansprakelijkheid van de opleider zal in alle gevallen beperkt zijn tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door de opleider aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg van deze bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

10.2 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

10.3 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen, waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag), zijn uitgesloten.

Heeft u nog vragen?

Wij staan iedere dag voor u klaar

info@mycode95.nl 071 4020401

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

De specialist in code 95 opleidingen!